Affärsutveckling

Affärsmodellering

Skapa värde för kunden och det egna bolaget

Av alla områden man kan bedriva innovation inom – vinstmodell, produktförbättring, processer, tjänster, logistik, varumärke, kundupplevelse och ett par till – är arbetet med hur man tar betalt, vinstmodellen, det område som är allra mest lönsamt i förhållande till insatsen.

Att kombinera 3-4 av dessa områden innebär ökad differentiering och starkt ökad innovationsförmåga. Det man då egentligen gör kallas för affärsmodellering. Den handlar om hur man skapar värde för kunden, distribuerar värdet till kunden samt ser till att man för tillbaka värde till det egna bolaget.

Vanliga frågor
Kan det vara så att ni har ställt er följande frågor?

 • Vad har vi för affärsmodell idag?
 • Vilka kundsegment har vi nu och vilka vill vi ha?
 • Hur kan vi upptäcka vad kunderna egentligen vill ha?
 • Vad, av det som de önskar sig, skulle vi kunna erbjuda dem?
 • Hur kan vi validera att det vi vill lansera verkligen motsvarar det kunderna vill ha
 • Vilka faktorer konkurrerar vi om på marknaden och hur står vi oss, i detalj och sammanlagt, mot våra konkurrenter?
 • Hur skulle vi kunna differentiera oss utan att det skulle kosta oss mer än vad vi har råd med?
 • Hur kan man enkelt åskådliggöra vår gamla och nya situation så att alla förstår?
 • Vilka nya affärsmodeller skulle vi kunna testa?
 • Vilken chans att lyckas med det nya har vi?
 • Hur mäter vi att vi är på rätt väg?

Dessa frågor är ju ganska enkla och rättfram men svaren kan vara nog så komplexa.

För att få till ett gemensamt språk och en process som gör att vi kan förstå varandras idéer har vi vidareutvecklat Alexander Osterwalder’s principer från böckerna Business Model Generation, Value Proposition Design och Testing Business Ideas och lagt till delar av vad som kallas Blue Ocean Strategy och Outcome Driven Innovation samt ett enkelt sätt att ungefärligen kunna säga vilken chans man har att lyckas med det man tänker göra, Probability of Success.

Business Modeling eXtended
Denna utökade metodik för affärsmodellering, Business Modeling eXtended (BMX) har 7 olika delar:

 1. Nulägesanalys: Framtagande av den nuvarande affärsmodellen och konkurrenssituationen
 2. Behovsanalys: Val av de kundsegment man vill arbeta med där man via en så kallad empatikarta tar fram de problem, behov och önskemål som typiska representanter för dessa kundsegment har.
 3. Lösningsförslag: Framtagande av möjliga lösningar till dessa problem, behov och önskemål samt ett urval av dessa lösningar som vi i vårt bolag skulle kunna erbjuda samt vilket uppskattat värde som detta skulle kunna ge för kunden.
 4. Konkurrens och differentieringsanalys: Med viktning av gamla och nya konkurrensfaktorer (per kundsegment) jämför vi oss med de 3 viktigaste konkurrentgrupperingarna. Denna analys åskådliggörs i lättförståeliga grafer och bilder som verkligen underlättar diskussion och gemensam förståelse.
 5. Urval: Hjälp till att ta fram olika nya affärsmodeller samt urvalskriterier för den första affärsmodellskandidaten att testa på marknaden.
 6. Sannolikhetsanalys: En snabbtest för att grovt kunna skatta chansen att lyckas med allt detta, baserat på hur olikt det är mot dagens situation.
 7. Innovationsbokföring: Vi tar fram ett sätt att mäta effekten av aktiviteterna i vår innovationsprocess

Till stöd och för dokumentation av arbetet finns en samling Excel- och PowerPointmallar med macros som underlättar grupparbeten. På 2 dagar kan man komma fram till en ny affärsmodell som man sen ska validera hos de utvalda kundsegmenten. Till denna validering väljer man ut en metodik och förbereder valideringen noggrant. Efter gjord validering görs modifieringar för att komma till den version av den nya affärsmodellen man vill ta vidare.

Cordevos konsulter har hittills genomfört ett 50-tal uppdrag av detta slag.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi med denna metod skulle kunna utveckla er affärsmodell.

Exempel på kunduppdrag inom affärsutveckling: