Affärsutveckling

Scenarioplanering

Vikten av att förutsäga vad som kan komma att hända

Medan normal strategisk planering grundar sig på vad som är viktigt och säkert fokuserar sig scenarioplanering/scenarioanalys på vad som är viktigt OCH osäkert.

Under de senaste 50 åren har utvecklingstakten ökat mångfalt, och så har också antalet parametrar som påverkar framtiden. Därmed har det blivit alltmer komplext att förutsäga vad som kan komma att hända. Ett aktuellt exempel är förstås Corona-pandemin och dess ekonomiska effekter. Ägare, styrelser och ledningar för företag och organisationer gör därför klokt i att skapa olika bilder av hur framtiden kan te sig, och förbereda sig för fallet att den mest osannolika situationen skulle uppstå.

Medan normal strategisk planering grundar sig på vad som är viktigt och säkert fokuserar sig scenarioplanering/scenarioanalys på vad som är viktigt OCH osäkert. Den tar också hänsyn till den sammanlagda effekten av många samtidiga händelser och utmanar det förhärskande tankesättet. Om några scenarier är ytterst viktiga med en potentiellt katastrofal eller omvänt fantastisk betydelse för företagets framtid, och men en hög nivå av osäkerhet, kallas det till och med för disruptiv scenarioplanering.

Scenarioplanering används när osäkerheten är hög relativt ledningens förmåga att förutse och anpassa sig. Andra situationer är när kvalitén på det strategiska tänkandet är lågt, eller när det råder starka delade meningar om vart man skall ta företaget. Det är också användbart när marknaden/branschen/industrin har gått, eller står inför att gå, igenom betydande förändringar och när företaget vill få ett gemensamt språk. Eller helt enkelt när konkurrenterna använder sig av scenarioanalys.

Vi på Cordevo rekommenderar en förenklad metod i fyra steg (det finns metoder med tiotalet steg) enligt följande figur:

Cordevo scenarioplanering

I arbetet identifierar och rankar man olika parametrar och trender efter betydelse, och väljer därefter ut två av dessa (eller grupper/kluster av liknande parametrar) som ställs mot varandra. Då uppstår fyra olika möjliga situationer vilka levandegörs i text och bild. I det sista steget skapas sedan ett system för monitorering av omvärlden m.a.p. dessa trender, tidiga indikatorer och inte minst flexibla (skugg)strategier att aktivera om något scenario förefaller bli verkligt.

Resultatet av hela arbetet är en uppsättning olika men fullt tänkbara scenarier vilka utgör ett värdefullt komplement till annan information och insikter av vikt för den strategiska utvecklingen av företaget eller organisationen. Scenarierna kan, eller till och med bör, utgöra en ”kuliss” inför viktiga affärs- eller investeringsbeslut.

Ett exempel kan se ut så här:

Cordevo scenario världen år 2030

Välkommen att kontakta oss för mer detaljer och ett samtal om hur vi skulle kunna hjälpa er att genomföra en scenarioplanering för ert företag eller organisation.

Exempel på kunduppdrag inom affärsutveckling: