Innovation

Praktisk innovation och produktutveckling

Mer än nya produkter

När vi tänker på innovation föreställer vi oss ofta nya revolutionerande produkter som ändrat spelreglerna på sin marknad som till exempel glödlampan, Losec eller iPhones. Men om innovationer är att skapa nytt (oväntat) värde för kunder behöver det inte bara vara produkter i sig.

Innovation är även nya smartare sätt att tillverka och distribuera befintliga produkter eller nya tjänster som kan göra livet enklare och bättre för kunderna. Innovationer behöver inte heller vara banbrytande. Att med god innovationsförmåga säkerställa ett kontinuerligt bättre erbjudande än konkurrenterna kan göra all skillnad.
Företag har olika förutsättningar att driva innovation och det finns många sätt att lyckas med sitt innovationsarbete. På Cordevo har vi identifierat tre saker som företag bör vara bra på för att kunna driva framgångsrikt innovationsarbete:

Idéer

Idéer är oftast ingen bristvara, men riktigt bra idéer kan var det. Innovativa företag har en stark idéutvecklingsprocess. Framgångsrika innovationer som överträffar förväntningarna bygger ofta på insikter om marknadens mer outtalade behov. För att identifiera och sortera bland dessa behöver man typiskt fokusera på brukarstudier, prototyper och experimenterande.

Team

Innovationsarbetet behöver kreativitet för att få höjd men också struktur för att komma i mål. Ett engagerat, väl sammansatt team är mer komplett än enskilda champions och bör bilda kärntrupp hela vägen från idégenereringsfasen fram till lansering. Här behövs kreativa förmågor men lika viktigt att alla traditionella teamroller blir fyllda av kompetenta personer. Innovationsteamet bör med fördel vara operativt skiljt från den dagliga operativa verksamheten.

Organisation

Ett innovativt företag är organiserat för innovation med en ledning som kan maximera den befintliga affären och samtidigt ge tillräckliga resurser och stöd till arbetet med att skapa framtidens affärer. Detta behöver ske parallellt och i till stora delar skilda arkitekturer, med olika arbetsprocesser och skilda mätetal. I det löpande arbetet gör man det man redan kan, på bästa sätt noga kontrollerat och med liten flexibilitet. I innovationsarbetet ska man först bestämma vad man ska göra, sen får processen anpassas efter det. Många ledare har otillräckligt tålamod och bristande tillit till den osäkerhet som innovationsarbetet kan innebära, men det finns sätt organisera och mäta för att skapa tydlighet och trygghet.

När den befintliga affären går bra och behovet av innovation är minst, då finns det tid och resurser att driva framgångsrikt innovationsarbete. När affärerna börjar gå dåligt och innovationsbehovet är stort, då saknas oftast de nödvändiga resurserna och tålamodet. Vänta därför inte med innovationsarbetet.

Låt oss på Cordevo hjälpa er att utifrån era förutsättningar bli ett mer innovativt företag. Vi har lång erfarenhet av innovationsarbete i olika företag och branscher.

Kontakt Praktisk innovation

Cordevo Håkan Wernersson

Håkan Wernersson

Tel: +46 (0)70-661 32 88
hakan.wernersson@cordevo.se

John-Erik Larsson

John-Erik Larsson

Tel: +46 (0)70-986 07 82
john-erik.larsson@cordevo.se

Exempel på kunduppdrag inom innovation: