Ledarskap

Datadriven verksamhetsutveckling

Data är en viktig företagsresurs

”Datadrivet” är ett begrepp som har blivit alltmer betydelsefullt inom företagsvärlden och refererar till en affärsstrategi som fokuserar på att använda data som en central komponent för att fatta beslut, optimera processer och uppnå affärsmål. Det innebär att företag samlar in, analyserar och använder data på ett systematiskt sätt för att öka effektiviteten, förstå kunderna bättre och förbättra beslutsfattandet.

Fördelar med att bli en datadriven verksamhet

Förbättrat beslutsfattande: Genom att använda data kan man som företagsledare fatta beslut baserade på fakta och inte bara på magkänsla. Det minskar risken för felaktiga beslut och ökar sannolikheten att besluten leder till mätbara positiva resultat och konkurrenskraft.

Effektivare processer: Att bli datadriven kan hjälpa företaget att identifiera och åtgärda ineffektiviteter i processer, vilket kan leda till effektivare resursanvändning, ökad produktivitet, minskade kostnader. enklare rapportering. kontroll och uppföljning.

Bättre kundinsikt: Genom att använda försäljnings- och kunddata kan företaget förstå kundernas behov och preferenser bättre, vilket kan användas för att skapa mer relevanta produkter och tjänster, som ökar kundnöjdheten och lojaliteten.

Ökad konkurrenskraft: Att vara en datadriven verksamhet ger organisationer en konkurrensfördel konkurrenskraftiga i en digitalt orienterad värld genom att de kan anpassa sig snabbt och agilt till marknadstrender och kundbeteende.

Bättre riskhantering: Genom att använda data kan företaget bättre förutse och hantera risker, vilket kan minska potentiella negativa påverkningar på verksamheten.

Innovationsmöjligheter: Datadriven verksamhetsutveckling öppnar upp möjligheter för innovation genom att använda data för att skapa nya erbjudanden, snabb återkoppling, digitala tvillingar med mera.

Hållbar framtid: Datadriven verksamhet skapar en grund för långsiktig framgång och förmågan att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden, omvärlden och hållbarhetsmål.

För att få till en datadriven affärsverksamhet är det viktigt att ha rätt teknologi och kompetens på plats för att samla in och analysera rätt data. Det kan också kräva att du skapar en datadriven kultur inom ditt företag, där alla medarbetare inser vikten av data och är beredda att använda den i sitt arbete.
Datadriven affärsverksamhet kan vara en kraftfull konkurrensfördel och hjälper ledningen att fatta smartare beslut och uppnå sina affärsmål mer effektivt.

Datadriven verksamhetsutveckling delas in i tre steg:

Det första och grundläggande steget är att nyttja relevant och robust data i den dagliga verksamheten. Att ta tillvara sin data och lagra den för att kunna använda data för att underlätta i den dagliga verksamheten. Nivå 1.

Det andra steget är att nyttja relevant och robust verksamhetsdata, produktdata, kunddata och omvärldsdata för att utveckla verksamheten. Att strategiskt arbeta med data för att snabbt få fram rätt information och beslutsunderlag. Nivå 2.

Det tredje steget är att nyttja relevant och robust data i kombination med analys- och AI-verktyg för att digitalisera verksamheten. Att kostnadseffektivt skapa nya processer och omvandla manuella processer till digitalt automatiserade processer. Nivå 3.

Exempel på lyckad implementering av datadriven verksamhetsutveckling:

Fastighetsbolaget ”Nordix XX” hade ett omfattande fastighetsbestånd i flera nordiska städer och stod inför utmaningar med höga driftkostnader för uppvärmnings- och ventilationssystemen. För att lösa detta implementerade de en strategi för datadriven verksamhetsutveckling och nyttjandet av Internet of Things (IoT)-teknologi.

Bolaget installerade IoT-sensorer och mätutrustning i fastigheterna för att kontinuerligt övervaka temperaturer, luftfuktighet, luftkvalitet och energiförbrukning i realtid. Denna sensorinformation samlades in och överfördes trådlöst till en central datalagringsplats där den analyserades med hjälp av avancerade algoritmer och maskininlärning.

IoT-data i kombination med att bli en mer datadriven verksamhet gjorde det möjligt för bolaget att få:

1. Realtidsövervakning och analys: Få ögonblicklig insikt i fastigheternas prestanda och systemens hälsa på ett enkelt och robust sätt.

2. Proaktivt underhåll: Identifiera potentiella problem eller avvikelser i realtid och vidta åtgärder och följa upp innan läget blev allvarligt.

3. Optimering av system och processer: Anpassa uppvärmnings- och ventilations-systemen baserat på faktiska behov och användningsmönster för att minska störningar och onödiga kostnader.

Det datadrivna IoT-tillvägagångssättet resulterade i betydande besparingar, med en minskning av driftkostnaderna med 20% inom det första året. Samtidigt förbättrades inomhusklimatet i fastigheterna, vilket ökade kundnöjdheten och minskade behovet av underhåll.

Genom att integrera IoT i deras datadrivna strategi stärkte bolaget sin position inom fastighetsförvaltning i Norden, minskade sitt koldioxidavtryck och förbättrade sin hållbarhetsprofil.

Kort summering av datadriven verksamhetsutveckling

Datadriven verksamhetsutveckling betonar användningen av data för att fatta beslut, optimera processer och nå affärsmål. Det omfattar insamling, analys och systematisk användning av data för att förbättra effektivitet och kundförståelse. Cordevo stödjer företag genom alla steg, från strategiska val till implementering.
Fördelar inkluderar bättre beslutsfattande, kundinsikter, processoptimering och innovationsmöjligheter.

Exempelvis minskade fastighetsbolaget Nordix XX driftkostnader med 20% genom att integrera IoT-teknologi för att övervaka och optimera fastighetssystem, vilket förbättrade både kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.

Vi på Cordevo hjälper er i alla steg på vägen till datadriven verksamhetsutveckling allt ifrån de strategiska valen, teknikkrav, förändringsledning och implementering.

Välkommen att lyssna till våra erfarenheter och hur vi kan hjälpa er.

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: