Skogs- och trädgårdskoncern

KUNDUPPDRAG

Produktfloran gjorde företaget komplext och mindre lönsamt
Clas Rolander

Kund: ”Skogs- och trädgårdskoncern”

Situation:

En av skogs- och trädgårdskoncernens produktfamiljer hade genom åren blivit alldeles för innehållsrik vilket ledde till hög komplexitet. Exempelvis behövdes en mycket stor bredd av reservdelar hållas i lager och kunderna hade svårt att skilja modellerna från varandra. Det ledde också till en för låg lönsamhet. Som jämförelse var den största konkurrentens produktfamilj bara 30% så stor, och de var rejält mycket mer lönsamma. Utöver detta arbetade företaget med ett stort antal varumärken som ibland var inbördes konkurrerande.

Åtgärd:

Tillsammans med kundens ekonomifunktion gjorde konsulterna en grundlig genomgång av försäljningsstatistik samt en pareto-analys och fann, inte oväntat, att 20% av produkterna stod för 80% eller mer av intäkterna. Man djupintervjuade sedan produktägarna och satte upp en lista på vilka produkter som borde sluta att nytillverkas respektive sluta att underhållas på eftermarknaden. Konsulterna föreslog också en rensning av varumärkesfloran.

Som beslutsunderlag gjordes dessutom en proforma resultaträkning för två år framåt som visade på en markant resultatförbättring om förslaget antogs.

Resultat:

Kunden beslöt i stort enligt förslaget och lade ner ett flertal modeller och slutade att sälja vissa varumärken på vissa marknader. Efter något år organiserade man dessutom om och skilde på verktyg för professionell användning respektive privat bruk. Som en konsekvens av dessa olika åtgärder blev arbetssituationen klart bättre för produktägarna och lönsamheten steg succesivt.

Skogs- och trädgårdskoncern