Cordevo kunduppdrag verkstadskoncernen

KUNDUPPDRAG

Verkstadskoncernen lyfte produktiveten med hjälp av Knowledge Management
Clas Rolander

Kund: ”Verkstadskoncernen”

Situation:

I kunskapssamhället är den viktigaste konkurrensfaktorn företagets KNOW HOW och intellektuella förmåga. Detta är basen för vidare utveckling och genomförandet av effektiva affärer. Moderna organisationer består ofta av ”kunskapsarbetare” på alla nivåer.

Organisationens kritiska KNOW HOW är oftast sådant som ej kan inhämtas på lärosäten utan det är surt och dyrt förvärvad intern kunskap. En medveten strategi och struktur för tillvaratagande och utveckling av kunskapen gör organisationerna innovativa och effektiva. Förmågan att i alla enorma interna och externa informationsflöden fånga upp användbar kunskap sparar oerhört med tid och pengar.

En stor internationell verkstadskoncern satsade fyra procent av omsättningen på R&D men eftersom affärsområden och geografiska marknader arbetade i separata silos och konkurrerade med varandra så var det betydande dubbelarbeten och ingen enhetlig standardisering. Var och en ”uppfann sina egna hjul”. Den totala effekten var väldigt begränsad.

Det var dessutom ett betydande läckage av affärskritisk kunskap till omvärlden. Till exempel läckte information om produktionsprocesser via olika maskinleverantörer till konkurrenter.

Åtgärd:

Då produktivitet och kvalitet inte utvecklades på ett tillfredställande sätt beslöts att definiera företagets kärnprocesser och kraftsamla kring dessa. En våra nuvarande konsulter i Cordevo låg bakom detta initiativ.

En koncernövergripande inventering av experter inom dessa kärnprocesser gjordes. Dessa experter sattes samman i grupper och fick inledningsvis definiera best practices inom respektive område. Bara genom att succesivt införa denna best practice i hela koncernen lyftes produktiviteten med mer än tio procent!!!

Resultat:

Standardisering och succesiv förbättring av best practice förbättrade prestationen ytterligare mot nya ”all time high”.

Vid ett tillfälle fick koncernen en stor order och en fabrik behövde bygga ut sin kapacitet väsentligt till en kostnad av 3,5 miljarder kronor. Efter att en expertgrupp gjort en genomgång av fabriken visade det sig att man med smärre modifieringar av befintlig process kunde öka kapaciteten i fabriken mer än vad som krävdes utan en investering. Detta var en enorm besparing av tid och pengar.

Samarbetskulturen i koncernen stärktes betydligt och en ny positiv anda infann sig i organisationen. Framgångarna skapade ökad motivation, dynamik och högre förändringstempo.

Naturligtvis krävdes en liten central organisation för att strukturera och driva dessa expertgrupper och ta hand om experterna så att kontinuiteten och utvecklingen upprätthölls. Bland annat inrättades en expertkarriär. Men då personalomsättningen minskade för dessa nyckelpersoner och effekten i verksamheten var betydande så betalade sig denna satsning mångfalt.

Vidare ökade koncernen vinstmarginalen markant och koncernen stärkte sin ställning på marknaden kraftigt då flera konkurrenter slutade med vissa produkter som blev olönsamma för dem.

Cordevo kunduppdrag verkstadskoncernen