Affärsutveckling

Portföljhantering

Metoden för att satsa på rätt häst

På samma sätt som vid finansiella investeringar är det klokt att sprida riskerna avseende ett företags produktutbud, pågående projekt, innovationssatsningar etc. genom en aktiv portföljhantering. Syftet är att maximera de ekonomiska fördelarna samtidigt som riskerna begränsas. Till skillnad från projektledning så handlar portföljstyrning inte bara om att göra rätt inom projektet utan framför allt om att göra rätt projekt.

Metodik före godtycke

För att undvika att denna hantering sker ad hoc eller att enbart den mest högljudda stämman får gehör för sin sak är det viktigt att ha en uppsättning verktyg, analysinstrument, beslutskriterier mm som tillåter ledningen att ta rättvisa beslut och satsa på de objekt som bedöms ge mest framgång. En fungerande portföljhantering synliggör också ömsesidiga beroenden och kan bidra till att lösa konflikter kring resurser och annat, och om det finns ”gökungar” i portföljen som slukar nödvändiga resurser från andra viktiga projekt.

Exempel – innovationsportföljen

Låt oss ta hantering av en innovationsportfölj som exempel, åskådliggjort av nedanstående figur där bubblornas storlek får symbolisera projektens storlek i pengar och/eller mantid:

Cordevo Portföljhantering

Ett företag med en befintlig produktportfölj satsar typiskt 70% av sina totala innovation- och produkt/tjänsteutvecklingsresurser på närliggande små förbättringar. För dessa är säkerheten att få igen sina pengar vanligtvis 1:1, och risken därmed låg. Eftersom det handlar om förbättringar som ger intäkter i närtid är dessutom dessa projekt viktiga för kassaflödet.

I andra änden av skalan finns de projekt som ligger långt bort i tiden, är förknippade med hög risk och därmed har en låg säkerhet att ge pengarna tillbaka. Kanske endast ett projekt av 10 lyckas, men det kan då ge 50-100 gånger pengarna tillbaka och vara nyckeln till företagets långsiktiga överlevnad. Därför är det viktigt att tilldelade resurser i kapital och kompetens skyddas från åderlåtning genom en glidande förflyttning till kortsiktiga projekt, som ändå redan har tillräckligt med resurser.

En aktiv portföljhantering syftar således till att främja och säkerställa långsiktig, nödvändig innovation, samtidigt som man ser till att balansera riskerna och säkerställa intjäningen från nuvarande erbjudanden.

Parametrar
Till sitt förfogande för en väl avvägd portföljhantering behöver man en mängd olika typer av information, exempelvis:

 • Strategisk inriktning
 • Marknadsundersökningar
 • Kundönskemål
 • Felrapporter
 • Resursutnyttjande
 • Livscykelhantering
 • Nuvärdeskalkyler
 • Riskanalyser
 • Finansieringslösningar
 • Kompetensförsörjning
 • Partnerskap

Portföljhantering kan därmed bli komplex, så företaget bör ha en tydlig mall och process för att göra arbetet effektivt och så träffsäkert som möjligt.

Styrning
Eftersom olika delar av ett företag ”tävlar” om dess ändliga resurser är portföljhantering en uppgift på högsta nivå, som ur ett ekonomiskt perspektiv stöds av affärskontrollers och ledningsmässigt av ett eventuellt programkontor.

Prioriteringar delegeras dock ofta till respektive avdelningar för innovation och produktutveckling, produktledning, marknadsföring etc. vilket emellertid i värsta fall kan leda till suboptimeringar då man på den nivån inte ser helheten.

Vi på Cordevo har mångårig erfarenhet av portföljhantering på både avdelnings- och bolagsnivå.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa er med dessa frågor.

Exempel på kunduppdrag inom affärsutveckling: