Affärsutveckling

Varumärkesbyggnad

Varumärket är företagets viktigaste kapital

Ett företags varumärke är ett värdefullt kapital, vare sig det åsätts ett monetärt värde eller inte. Det har upparbetats genom åren av ägare, medarbetare, konsekventa erbjudanden och inte minst av trogna kunder.

I ständig rörelse
Värdet och relevansen hos ett varumärke är i ständig rörelse. Saldot stiger och sjunker i takt med omvärldsfaktorer, samhällsutveckling, förutsättningarna på marknaden och allt det som företaget gör och säger. Kloka företagsledningar avsätter därför tid och energi åt en fortlöpande varumärkesutveckling i takt med tiden.

Hot mot varumärkets värde
Goda indikatorer till att ett varumärke tappar i värde är minskade marknadsandelar och tilltagande svårigheter att ta ut rätt pris. Orsakerna kan vara flera. Men ofta finner man förklaringar i bristande kvalitet, försämrad service, ett upplevt bristande socialt och miljömässigt ansvar, oengagerade (eller motarbetande) medarbetare, misslyckade fusioner eller konkurrenters aktiviteter. Ryktesspridning och tafflig hantering av ”skandaler” kan också snabbt skada varumärket. Har man god kontroll över sitt varumärke med positionering och image minimerar man dock riskerna.

Att se om ditt eget hus
Uthållig varumärkesvård bygger man alltid inifrån-och-ut. Företagets medarbetare är den viktigaste bäraren av varumärket. Vilket innebär att utan en stödjande, välinformerad och entusiastisk organisation blir företagets varumärkesmiljö oförutsägbar och chansartad. Omvänt blir medarbetare som är välinformerade, upplever mening i sina arbetsuppgifter och känner sig delaktiga i företagets väg framåt ett effektivt lag som spelar mot samma mål, med gemensam taktik. Ur ett varumärkesperspektiv är det därför minst lika viktigt att mäta medarbetanöjdhet (NMI) som kundnöjdhet (NKI). Med andra ord gäller det alltså att städa framför egen dörr och se om sitt eget hus. Vissa saker går att påverka, andra inte. Energin bör därför riktas mot det som går att påverka.

Jordnära och pragmatiskt
Varumärkesutveckling är inte rocket science. Snarare följer det en jordnära, hands-on och pragmatisk metodik där många interna och externa krafter kan bidra. Alla betydelsefulla varumärkesfrågor och processer börjar och slutar på ledningsnivå, men när vi engageras involverar vi i hög grad medarbetare och viktiga kunskapsbärare i företaget.

Processen innehåller såväl djupintervjuer, medarbetarenkäter, konkurrentanalyser samt workshops i både analog och digital form.

Fokusområden i vår rådgivning kring varumärkesutveckling är framförallt:

  • Företagskultur och klimat
  • Vision, mission och värdegrund
  • Identitet vs image
  • Interna drivkrafter och engagemang
  • Externa drivkrafter
  • Utvecklingspotential
  • Marknadspositioneringen
  • Framgångsrik storytelling

Varje process har ett tydligt mål: att skapa en hållbar, framgångsrik och lönsam varumärkesstrategi, värd varje investerad krona. Ytterligare en viktig faktor är tidsaspekten.

Dagens snabbrörliga värld kräver även snabbrörlighet i varumärkesarbetet. Med vår spetskunskap och effektiva verktyg kan vi kapa tidsåtgången till ett minimum, utan att ge avkall på kvalitet och leverans.

Våra varumärkesspecialister har stor erfarenhet av att bygga och utveckla detta kapital.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om ert varumärke och hur det kan utvecklas.

Exempel på kunduppdrag inom affärsutveckling: