Lönsamhet

Riskbalansering

Konsten att balansera osäkerheter

Det finns saker vi vet att vi vet. Det finns annat vi vet att vi inte vet. Och sedan det finns sådant vi inte vet att vi inte vet.

Att balansera risker i sin affärsverksamhet, till exempel projektportföljen, handlar i stort om att hantera osäkerheter. Men till skillnad från krishantering syns riskhantering oftast inte.

Typer av risker
För att förstå och proaktivt ta fram en handlingsplan kan det var till hjälp att bryta ner området i olika typer av risker, exempelvis:

– Marknadsrisker
Här hittar vi sådant som kundernas efterfrågan eller irrationella beteenden, konkurrenters ageranden, olika handelshinder och tullar.

– Teknologiska risker
Införandet av ny teknologi innebär också en riks att den inte fungerar som tänkt, eller skapar oförutsägbara biverkningar.

– Finansiella risker
För de som agerar på en internationell marknad måste valutakurser tas med som en risk, liksom ränteläget över en längre tid.

– Sociala risker
Tillgång på kompetent personal är en risk att räkna med, särskilt för kunskapsintensiv verksamhet.

– Hållbarhetsrisker
Under denna rubrik hittar vi risker förknippas med miljön, etik, mutor, arbetsförhållanden och så vidare.

Förberedelser
Den mest grundläggande förberedelsen för hantering av risker som man bör göra är att ta fram ett antal olika framtidsscenarier, som kan ha kortare eller längre tidsperspektiv.

Därefter försöker man förstå konsekvensen av att ett scenario och associerad risk faller in, och ge det ett värde från ”ingen betydelse = 0” till ”fullständig katastrof = 1”. I vissa fall kan man åtminstone approximativt uppskatta det förväntade ekonomiska värdet (EMV) eller förlusten av att en risk blir verklighet.

Nästa steg är att uppskatta sannolikheten av respektive risk, och även ge det ett numeriskt värde från 0 till 1. Ibland kan olika slags simuleringar, typ Monte Carlo-simulering, vara av värde här.

Resultatet kan åskådliggöras grafiskt som:

Cordevo riskbalansering

Slutligen bör man definiera KPI:er och tidiga varningssignaler för att kontinuerligt övervaka dessa, vilket är detsamma man gör vid scenarioplanering.

Riskbemötande
Risker kan hanteras och bemötas enligt väsentligen fyra huvudstrategier:

  1. Undvika eller eliminera hotet eller risken om möjligt
  2. Acceptera riskens konsekvenser om den uppkommer
  3. Överföra risken på någon annan och låta denne ta ansvar för risken
  4. Reducera konsekvensen och sannolikheten för en risk

I samtliga fall är det lämpligt att ta fram ett beslutsträd för hur man tänker agera.

Vi har erfarenhet från riskhantering på både projekt- och företagsnivå.

Välkomna att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa er med risker.

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: