Innovation

Innovationsförmåga

Detta borde vara en del av företagets DNA

Många företag har startat med att dess grundare såg ett behov på marknaden och lyckades lösa det på ett helt nytt sätt samt sälja och leverera detta till sina kunder. En innovation såg dagens ljus. Utmaningen som många företag har på längre sikt är dock att upprätthålla sin innovationsförmåga, att hållbart bygga in den i företagets DNA så att säga.

För det nystartade bolaget finns bara en affär – den framtida. Man vet kanske inte fullt ut vart man kommer att landa men man har oftast en tydlig riktning. Allteftersom bolaget mognar utvecklas metoder att bättre kunna styra och förutsäga affären. Detta är centralt och avgörande för företagets framgång och överlevnad, men i en kontrollstyrd organisation kan det bli svårt att hantera det mindre förutsägbara och mer riskfyllda innovationsarbetet.

Företag kan proaktivt och långsiktigt arbeta med att skapa en miljö, kultur eller mylla som innovationer kan växa fram i. Genom att säkerställa god lönsamhet i den befintliga affären, skapar man parallellt utrymme för att investera i strukturerat innovationsarbete.

Cordevo erbjuder ett program som analyserar och förbättrar denna förmåga ur sju perspektiv vilka vi kort introducerar nedan.

Cordevo Innovationsförmåga

Strategi
Om man vill vara ett innovativt företag då måste detta tydligt framgå i företagets vision och vidare i en tydlig innovationsstrategi. Säkerställ att det finns kompetens, adekvata resurser och en tydlig vilja att driva innovation. Besluta vad är det för slags innovation som gör skillnad på den marknad som företaget verkar.

Struktur
Innovationsförmåga börjar i toppen. Företaget ledning måste vilja innovation och samtidigt förstå hur det påverkar prioriteringar, arbetssätt, mätetal, med mera. Med fördel bör innovationsarbete hållas isär från den dagliga löpande affären, men samtidigt ges adekvat fokus och resurser.

Människor
Från att identifiera ett marknadsbehov till att lansera en produkt eller tjänst på en marknad krävs en kedja av kompetenser och förmågor. Olika blir här en styrka. Innovation bygger på kreativt tänkande, men lejonparten av arbetet består av systematiskt och noga styrt arbete. Säkerställ att det finns rätt kompetens till alla led i innovationsarbetet.

Metoder
Metoder allena skapar inga innovationer men genom att ta fram och använda lämpliga mätetal kan man styra beteenden och åskådliggöra sitt innovationsarbete. Det hjälper också att tillämpa optimala och effektiva processer för det man vill åstadkomma. En viktig sådan är idéhantering – hur idéer skapas, värderas och prioriteras i ett tidigt skede. Under rubriken metoder ser vi också till att immateriella tillgångar skyddas, men att det inte blir till en hämsko för utvecklingen.

Samarbete
Att göra allt själv är oftast ingen bra väg, dessutom mer kostsam. Ett företags viktigaste samarbete är med sina kunder för att få validerade kundinsikter, men man bör också skapa nätverk och partners för att åstadkomma resultat. Ett specialfall är här att i tävlingsform arbeta med öppen innovation. Ett annat vägval är hur öppen man är för idéer från start-ups och eventuella förvärv av sådana bolag.

Kommunikation
Ett företag med höga ambitioner kring sin innovationsförmåga bör låta detta bli en del av varumärkets önskade associationer. Den externa kommunikationen kan stödja partners, kunder och talanger att engagera sig med den innovativa organisationen, medan den interna kommunikationen motiverar medarbetarna och gör dem delaktiga i arbetet. För att snabbt agera på externa signaler är det också viktigt att ha en bra omvärldsbevakning.

Portfölj
Snart kommer vi fram till de konkreta innovationerna, men till förmågan hör ett genomtänkt sätt för portföljhantering där man balanserar kort- och långsiktigt, inkrementellt och radikalt samt risker kontra möjliga belöningar. Under perspektivet portfölj lägger vi också utveckling av nya affärsmodeller. Innovation handlar inte enbart om nya, hårda produkter eller mjukare tjänster, utan kan också ske inom en rad andra områden vilket utforskas. Slutligen är graden av innovation, inkrementellt eller radikalt, avgörande för hur den optimala processen ser ut.

Vårt program för innovationsförmåga tar hänsyn till alla dessa aspekter av vilka många i sig är ömsesidigt länkade och beroende. Det kan därför vara svårt att veta var man skall börja när en företagsledning eller dess styrelse kommit till insikt att förmågan måste höjas. Vi har därför taget fram ett analysverktyg som bygger på helst många chefers och medarbetares självskattning av nuvarande förmåga ställd emot viktighet och tyngd.

Vi rekommenderar därför att först synliggöra nuläget, välja ett antal områden med avgörande förbättringspotential, åstadkomma nödvändiga förändringar där för att sedan återkomma till övriga områden och ytterligare lyfta förmågan. Rom byggdes inte på en dag!

Tänk dig att ditt företag har en kontinuerlig förmåga att överraska marknaden med nya spännande erbjudanden. Att ni slutat jaga konkurrenter, i stället är det ni som skapar framtiden. Låter kanske lite som en utopi, men mer än värt att sträva mot.

Låt Cordevo hjälpa till att hitta vägen dit för just ditt företag.

Kontakt Innovationsförmåga

Clas Rolander

Clas Rolander

Tel: +46 (0)76-767 70 77
clas.rolander@cordevo.se

Cordevo Håkan Wernersson

Håkan Wernersson

Tel: +46 (0)70-661 32 88
hakan.wernersson@cordevo.se

Exempel på kunduppdrag inom innovation: