Lönsamhet

Effektivisering

Det finns alltid utrymme för förbättringar

Den viktigaste källan till uthållig lönsamhet i ett företag är att det arbetar resurseffektivt i alla sina delar. Det bör finnas en kultur av att inte slösa i onödan, samtidigt som man förstås måste investera för att utvecklas. Och hur bra något är finns nästan alltid utrymme för förbättringar.

Effektivitet kontra verkanskraft
På engelska skiljer man på effect och efficiency medan vi på svenska ofta använder ordet effektivitet när vi menar verkanskraft, dvs att uppnå önskat resultat. Det handlar då om att göra rätt saker mer än att göra det på rätt (resurseffektivt) sätt. Det är suboptimering att man svälter sin verksamhet till framgång.

Processer
Det är framförallt en optimering av företagets operativa och administrativa processer som ger effektivitet, samt att ta tag i saker direkt och inte låta dem bli liggande.

Organisation
Även organisationens struktur kan påverka förbättra dess effektivitet om den designas för att korta av beslutsvägar och bemannas av minsta nödvändiga antal medarbetare och inte fler.

Flöden
I varje företag finns olika flöden, till exempel materialflöden, finansiella flöden och informationsflöden. I vart och ett av dessa finns alltid möjliga förbättringar och förenklingar som bidrar till ökad effektivitet.

Automatisering
Många processer och arbetsuppgifter kan till viss del eller helt automatiseras. Även om detta kräver investeringar i robotar, mjukvara och olika digitaliserade lösningar är de ofta en uppenbar källa till effektivisering vars återbetalningstid eller påverkan på lönsamhet relativt lätt kan räknas fram.

Digitalisering
Utöver stöd för automatisering erbjuder digitalisering en stor potential för effektivisering, exempelvis genom att data genereras, lagras och analyseras i en struktur och ett system istället för av vara utspridd på en mängd olika ställen i organisationen.

Effektivitetsmetoder
För i synnerhet produktion finns ett antal väl etablerade metoder såsom Lean, Six Sigma, Kanban, Kaizen (Toyota produktionssystem) och så vidare för ökad produktivitet och effektivitet. De handlar alla om att arbeta med ständiga förbättringar och att undvika slöseri, samt att göra rätt från början för att undvika omtag och korrigeringar.

Personlig effektivitet
Man kan också anlägga aspekten personlig (tids)effektivitet – att utföra sina arbetsinsatser med kvalité på kortast möjliga tid med ett minimum av onödiga externa störningar.

Det är likaså viktigt att ledningspersoner förmår att frikoppla en försvarlig del av sin tid till att utveckla organisationen och tänka strategiskt i förhållande till den dagliga ledningen av verksamheten.

Flera Cordevo-konsulter har arbetat med effektivisering av verksamheter, både som konsulter och i operativa roller.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa er att bli mer effektiva.

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: