Ledarskapsprogrammet

Skräddarsytt program för tillväxt och resultat

Både forskning och empiri visar att gott ledarskap är det viktigaste medlet för att bygga framgångsrika organisationer. Det är grundläggande för både välmående och prestationsförmåga, och för att bygga en stark företagskultur. Ett gott ledarskap är också avgörande för hur väl ett företag kommer att klara av att möta framtiden, oavsett bransch.

Cordevo erbjuder ett ledarskapsprogram som kompletterar andra specifika insatser för tillväxt och resultat. Vi har valt att genomföra dem som skräddarsydda program för ett företag i taget med det extra syftet att stärka företagskulturen, bygga interna nätverk samt kunna adressera den unika situationen bättre och öppnare.

Varför utbilda sig i ledarskap?

Vi är övertygade om att de allra flesta ledare och organisationer har en stor potential som de inte nyttjar fullt ut. Samtidigt är ingen född till att vara en utmärkt ledare utan det är snarare något som utvecklas genom karriären när nya och mer utmanande roller axlas. Det är således en kombination av utbildning och praktik som formar goda ledare.
Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende.

Med jämna mellanrum bör du liksom alla chefer och ledare därför ges chansen att ta ett steg tillbaka för att reflektera över och förstå din egen ledarstil och hur den kan utvecklas. Detta görs bäst om du tillfälligt frikopplar dig från vardagens många små och stora frågor för att under professionell ledning lära dig nya angreppssätt och tekniker. Vi kallar det att vara på ”träningsläger för ledare”. Vi har metodiken att utveckla ditt ledarskap – är Du beredd?

Metodik

Ledarskapsprogrammet bygger på föreläsningar varvat med gruppövningar, enskild reflektion, bikupediskussioner och diskussioner i plenum. Att programmet löper över nio månader innebär att ditt ledarskap hinner utvecklas märkbart.
Vid den andra modulen använder vi LEAD FORWARD som är en strukturerad metod för ledarutveckling och bygger på en form av feedback vilken brukar benämnas feed forward. Den har ett framåtriktat fokus och tar avstamp i – snarare än stannar vid – återkoppling på tidigare beteenden, som så ofta är fallet med traditionell feedback.

Vi använder dessutom en digital plattform som följer dig under hela träningsprogrammet där du kommer att få göra uppgifter mellan kurstillfällena.

Därutöver ingår kursmaterial i form av litteratur och specifikt material för varje moment.

Upplägg

Utbildningen kommer ge nya perspektiv och metoder som du kombinerar med det som fungerar bra idag.
Kursen genomförs på totalt 11 dagar (2+3+2+2+2) utspritt över nio månader enligt följande grundläggande upplägg:

Dag 1-2 Personligt ledarskap och stresshantering
Dag 3-5 Att leda team, även på distans
Dag 6-7 Kommunikation, feedback, svåra samtal och konflikthantering
Dag 8-9 Att leda i förändring
Dag 10-11 Att hålla presentationer som inspirerar

Därutöver finns en option att lägga till särskilda ämnen alltefter behov som till exempel varumärkesbyggnad, scenarioplanering, innovation, affärsmodellering, tjänsteaffärs-utveckling eller turnaround under ledning av våra ämneskonsulter.

Resultat

Under kursen kommer du att lära dig:

  • Vilka sidor hos dig som du kan arbeta med för att fortsätta utvecklas som ledare
    Få feedback från medarbetarna – både före och efter
  • Hur du kan hantera svåra samtal, motstånd och ”de som går på tvären”
  • Hur du kan leda mot mål med motivation som drivkraft
  • Hur du leder möten som skapa energi och fokus mot de gemensamma målen
  • Coaching-tekniker som får dina medarbetare att vilja växa och ta ansvar
  • Ledarverktyg som exempelvis effektiv prioritering och delegering, tydlig kommunikation, konflikthantering, att skapa tillit och engagemang och att bygga välmående team
  • Hur du får information att gå in, istället för att bara skickas ut

Tid & Plats:

Kursen erbjuds med start i februari respektive augusti och sträcker sig över ca nio månader.

Platsen väljs av ditt företag men vi förordar en miljö typ kursgård för att ge distans till de vardagliga uppgifterna och störningarna. Det är också vår erfarenhet att diskussionerna under kvällarna kan vara nog så berikande.

Pris:

Kursavgiften är 90 000 kr/person + moms vilket inkluderar kurslokal, kursmaterial och luncher. Logi och middagar i förekommande fall tillkommer. Extra moment kring utvalda områden för förändring och affärsutveckling offereras separat.

En anmälningsavgift på 20% faktureras i samband med anmälan och resterande en månad före kursstart. Vid avbokningar fram till två veckor före kursstart återbetalas 50%.

Thomas Viksberg

Kursansvarig:

Utbildningen ges av Thomas Viksberg som är ledar- och organisationsutvecklare samt föreläsare med fokus på prestationspsykologi och teamutveckling. Thomas har drygt 25 års erfarenhet från branschen och har arbetat med såväl stora multinationella företag som kommuner och idrottare (team och individer).

Thomas är certifierad NLP Business Trainer, ICC Business Coach, ICF Team Coach samt mental tränare. Han har lång erfarenhet av utbildningar inom ledarskap, utveckling av ledningsgrupper, coachning samt av att driva utveckling och förändring.

Mer information och anmälan

För mer information och anmälan vänligen kontakta:

thomas.viksberg@cordevo.se
Thomas mobil: 070-874 53 33

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77