Lönsamhet

Supply Chain Management

Optimera företagets blodflöde

För alla tillverkare av produkter men också för tjänsteleverantörer har strukturen hos försörjningskedjan (Supply Chain eller SC) av material, komponenter, sub-system och tilläggstjänster en avgörande inverkan på kostnader för sålda varor och därmed företagets lönsamhet.

SCM är en nyckel till framgång på många plan
Inte bara lönsamheten mätt i pengar påverkas av hur väl försörjningskedjan fungerar utan även exempelvis:

  • Leveranstid
  • Leveransprecision
  • Flexibilitet i tillverkningen och leveranskapacitet
  • Funktion och kvalitet för produkter, system och tjänster
  • Stabil support på eftermarknaden

Delområden
Det är därför ytterst viktigt att aktivt styra försörjningskedjan – dvs bedriva Supply Chain Management (SCM) – och investeringar i dess förbättring kan vara något av de mest lönsamma projekt ett företag kan ta sig an. Det är dock för åtminstone större företag en mycket komplex uppgift, i synnerhet för de med global verksamhet, där man måste ta ställning i frågor som strategi, om man skall köpa in eller tillverka själv, antal och typer av underleverantörer, hur integrerade de är med den egna organisationen och dess IT-system, inköpsförfarandet och produktionen, samt alla dessa områdens delfrågor.

Man kan också se SC som ett nätverk av organisationer, dess anläggningar, funktioner och aktiviteter som är involverade med varandra både uppströms och nedströms för att slutligen leverera en produkt eller tjänst i rätt mängd, på rätt plats och på rätt tid till den ultimata konsumenten.

Varje organisation i kedjan är således både leverantör och mottagare i kedjan, som egentligen är tre parallella kedjor:

  • Materialflödet – också kallad logistikkedjan
  • Informationsflödet – också kallad informationskedjan
  • Finansiella flödet – också kallad värdekedjan

Svårigheter
Svårigheterna med SCM är många. Ett skäl är att den inte kan bedrivas isolerat, och är i synnerhet beroende av den s.k. utvecklingskedjan för nya produkter och tjänster och dessas introduktion. Det finns många exempel på när produktutveckling och strategier för SC inte gått hand-i-hand, vilka i sin tur påverkar sådant som reservdelskedjor och tjänsteleverans.

Vidare finns det i stora och multinationella för att inte säga globala företag komplicerade optimeringsuppgifter som inte bara väger in tillgång, priser, transporter, tider mm utan också påverkas av handelspolitik, tullar och oförutsedda händelser vilket Corona-pandemin ställde på sin spets. Riskhantering är därför en mycket viktig aspekt inom SCM.

Slutligen måste en fungerande SCM vara tydlig i vad som är strategiska och långsiktiga frågor, vad som är taktiskt med kvartals- eller årsvisa uppdateringar och vad som är operativa uppgifter från dag till dag.

IT-stöd
Det säger sig självt att verkningsfull och resurseffektiv SCM är avhängigt ett väl fungerande ERP-system för att samla data och styra funktioner som efterfrågan, inköp, produktion och leverans med all planering som följer därmed och en integration av kedjan både uppströms och nedströms. På marknaden finns en mängd mycket kompetenta system, de flesta avsedda för stora företag.

De snabbt framväxande lösningarna för Artificiell Intelligens kommer därutöver utan tvekan att ha många applikationer inom SCM och bidra till bättre och mer eller mindre automatiserad styrning av de olika kedjorna.

Uppsidan
Med det sagt är dock uppsidan stor för ett proaktivt arbete med Supply Chain Management. Projekten kan bli omfattande men förbättringspotentialen, ofta översättningsbart i redan pengar på nedersta raden, ligga mellan 10 och 40%. beroende på delområde, utgångsläge och bransch.

Vissa av konsulterna på Cordevo har mycket stor erfarenhet av Supply Chain Management från sina tidigare operativa roller.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan förbättra era försörjningskedjor.

Kontakt Supply chain management

Tobias Stenberg

Tobias Stenberg

Tel: +46 (0)72-305 55 92
Email: tobias.stenberg@cordevo.se

Clas Rolander

Clas Rolander

Tel: +46 (0)76-767 70 77
clas.rolander@cordevo.se

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: